ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, МЕТОДИ, ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

V. S. Andreychuk
2018 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України  
Політологія і право УДК 351.86.07:005.521]-027.21(477) В. C. Aндpeйчук, acпipaнт кaфeдpи глoбaлicтики, євpoiнтeгpaцiї тa упpaвлiння нaцioнaльнoю безпекою, Нaцioнaльна aкaдeмiя дepжaвнoгo упpaвлiння пpи Пpeзидeнтoвi Укpaїни ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, МЕТОДИ, ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ У cтaттi розглядаються теоретичні засади прогнозування в сфері національної безпеки. Висвітлюються особливості типологізації прогнозування залежно від мети, часових
more » ... амок, об'єктів, методів дослідження тощо. Аналізуються основні принципи та ключові функції прогнозування, зокрема: нормативна, орієнтаційна, попереджувальна. Досліджуються прогнози, пов'язані з державним стратегічним плануванням, які необхідно розробляти у взаємопов'язаній сукупності, що утворює цілісну систему. Акцентується увага на об'єктах прогнозування в системі національної безпеки (СНБ), а саме: зовнішньополітичній сфері, сфері державної безпеки, воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, внутрішньополітичній, економічній, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах, сфері цивільного захисту. Ключoвi cлoвa: нaцioнaльна безпека, державне управління, тeхнoлoгiї прогнозування, інформаційно-аналітична діяльність. The article discusses the theoretical foundations of forecasting in the sphere of national security. Highlights the peculiarities of the typology of forecasting Збірник наукових праць НАДУ • Випуск 2/2018 depending on goals, time frames, objects, research methods, and the like. Analyzes the basic principles and key functions of forecasting, in particular: regulatory, guidance, warning. Examines predictions concerning the state strategic planning, which should be developed which need to be developed in an interconnected set, forming a coherent system. Focuses on the objects of forecasting in the national security system (NSS), namely: the foreign policy sphere, in the sphere of state security, military sphere and the security sphere of the state border of Ukraine, the political sphere, economic sphere, social and humanitarian sphere, the scientific-technological sphere, in the sphere of civil protection, the environmental sphere, the information sphere.
doi:10.36030/2664-3618-2018-2-127-143 fatcat:h22dxdzgp5ay7mxvvfukd2rcze