Stereotyp i prototyp – znaczenia terminów

Jolanta Tambor
2021 Postscriptum Polonistyczne  
Stereotyp i prototyp -znaczenia terminów 1 Termin "stereotyp" wszedł w obieg w różnych dziedzinach nauk humanistycznych od czasu ukazania się w 1922 roku książki Waltera Lippmanna zatytułowanej Public Opinion 2 . Do tej publikacji odwołują się wszyscy, którzy w jakiejkolwiek współczesnej dziedzinie humanistyki zajmują się stereotypami. A pojęcie stereotypu znalazło miejsce w większości dziedzin: w psychologii, socjologii i politologii, etnologii i etnografii, w antropologii, literaturoznawstwie
more » ... i językoznawstwie. Stereotyp we wszystkich tych dziedzinach nauki ma nieco odmienne znaczenie, a w obrębie każdej z dziedzin można spotkać jeszcze i wewnętrzne zróżnicowania związane nie tylko z treścią samego pojęcia, ale także -a może przede wszystkim -z szerokością jego zakresu. W każdej z nich znaleźć można, między innymi, definicje bazujące na potocznym rozumieniu słowa stereotyp, utożsamiającym je z przesądem, uproszczeniem w ocenie. Na takie potoczne rozumienie stereotypu powołuje się wielu autorów, choć należy uznać, że w ostatnim czasie także i potoczne rozumienie ulega przemianom i poszerzeniu zakresu, skoro np. ISJP podaje definicję następującą: "Stereotyp to wyobrażenie o jakichś ludziach, rzeczach lub zjawiskach, utrwalone w świadomości wielu osób i trudno poddające się zmianom", a wśród eksplikacji użyć wyrazu obok zdania: "Konflikty między naszymi narodami utrwalają się pod wpływem uprzedzeń,
doaj:7a7da17cfab84d7d8e77837d1af14ca4 fatcat:4o3ianyk2rdzveeanvklbpxdfu