Motivacijski dejavniki posameznika pri vključevanju v delavnice cindi

Darja Anderle, Brigita Skela Savič
2011 Obzornik zdravstvene nege  
Ključne besede: program za zdravje, zdravstvena vzgoja, srčnožilna obolenja IZVLEČEK Izhodišča: Poznani so dejavniki tveganja za nastanek kardiovaskularnih bolezni. Na te dejavnike posameznik lahko vpliva s svojim življenjskim slogom. Kot pomoč pri spreminjanju življenjskega sloga je v Sloveniji organiziran Program za zdravjedelavnice CINDI. Zdravstvenovzgojno delo z odraslo populacijo se sooča s ključnim problemom, kako motivirati posameznika, da se vključi v program. Namen raziskave je bil
more » ... skati najpomembnejše motivacijske dejavnike, ki prispevajo k odločitvi posameznika, da se vključi v delavnice CINDI. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metoda dela. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Raziskava je bila izvedena v Zdravstvenem domu Radovljica. Uporabili smo metodo anketiranja. Vzorec predstavlja šestdeset anketirancev, vključenih v delavnice CINDI v obdobju 2008-2009. Raziskava je bila izvedena decembra 2009 in januarja 2010. Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS 15.0. Uporabljena je bila metoda opisne statistike, t-test, hi-kvadrat in ANOVA. Rezultati: Motivacijske dejavnike smo razdelili na notranje in zunanje. Ugotovili smo, da so pri odločitvi pomembnejši notranji dejavniki (PV = 4,0). Rezultati so pokazali, da so anketiranci v veliko večji meri kot motivatorja prepoznali zdravnika, medicinska sestra v tej vlogi namreč statistično pomembno zaostaja (p < 0,001). Rezultati so pokazali, da se lestvica motivacijskih dejavnikov statistično pomembno ne razlikuje glede na spol, starost, socialni status in zdravstveno stanje posameznika. Diskusija in zaključek: Rezultati in njihova primerjava s podobnimi študijami kažejo, da so pri motiviranosti posameznika, da se vključi v zdravstvenovzgojne delavnice, pomembnejši notranji motivacijski dejavniki. Razloge, da posamezniki niso prepoznali medicinske sestre v vlogi motivatorke je mogoče iskati v sedanji organiziranosti zdravstvenega varstva v Sloveniji. Medicinske sestre imajo še veliko neizkoriščenih možnosti na Darja Anderle, dipl. m. s., OZG -OE Zdravstveni dom Radovljica, Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica, e-naslov: darja.anderle@zd-radovljica.si doc. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org., Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice, e-naslov: bskelasavic@vszn-je.si Raziskava je bila izvedena v okviru raziskovalnega projekta pri predmetu »Na dokazih podprta zdravstvena nega« v okviru magistrskega študija zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, pod mentorstvom doc. dr. Brigite Skela Savič. AbSTRACT Introduction: Conditions or habits, known as risk factors associated with an increased risk of developing cardiovascular disease, have been largely recognised. All persons can take steps to decrease the risks by addressing these factors by healthier lifestyles. Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention (CINDI) program workshops are being organised to help individuals adopt and maintain healthy life patterns. The success of health education depends primarily on the motivation of adult population to participate in the workshops. The aim of the study was to identify the most common both intrinsic and extrinsic (environmental) factors involved in the decision-making to join the programme.
doaj:63d3806ebcf6452dad5ecd3f3c44ef8c fatcat:rydxrshshrb6vfyt2lu5u5cuve