Histopathological Features of Paratesticular Solid Tumors: 5 Years Experience
Paratestiküler Solid Tümörlerin Histopatolojik Özellikleri: 5 Yıllık Deneyim

Ganime Çoban, Pelin Yıldız, Tugce Kiran, Cevper Ersöz
2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi  
Objective: The aim of this study is to determine the types of tumors seen in the paratesticular region, to discuss the most prominent histopathological features and differential diagnoses of rare tumors among our cases as well as to compare the findings with the literatüre. Method: The patients operated in Bezmialem Vakıf University for inguinal hernia and paratesticular tumor between 2014-2019 and diagnosed as paratesticular tumor were added to our study. Diagnosis, clinical findings and
more » ... findings and demographic data of the cases were recorded. Results: We had a series of 21 paratesticular tumors with a mean age of 58.8 years. The most common; benign tumor was lipoma and malignant tumor was liposarcoma. Hemangioma, ovarian type serous carcinoma and mesothelioma were also rarely seen in the literature. Conclusion: Paratesticular tumors are composed of tumors originating from rete testis, epididymis and tunica vaginalis, soft tissue tumors and metastatic tumors. The most common epithelial tumors are adenomatoid tumors. The most common benign and malignant mesenchymal tumors are lipoma and liposarcoma, respectively. Histomorphological appearance may be difficult especially in malignant epithelial tumors. Although immunohistochemical markers are helpful in differentiation, the transition between the lesion and non-neoplastic epithelium is important. Paratesticular tumors are quite rare. For this reason, at this location both primary tumors -especially malignant-and metastasis can be challenging. They should be kept in mind for differential diagnosis. ÖZ Amaç: Bu çalışmada amacımız paratestiküler bölgede görülen tümörlerin tiplerini tayin etmek, en sık karşılaştığımız tümörler yanısıra olgularımız arasında bulunan nadir tümörlerin dikkat çekici histopatolojik özelliklerini ve ayırıcı tanılarını ayrıntılı olarak tartışmak, ve son olarak bulgularımızı literatür verileri ile karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya, 2014-2019 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde inguinal herni ve paratestiküler kitle nedeniyle opere olmuş vakalar arasından, paratestiküler tümör tanısı alan olgular dahil edildi. Vakaların tanıları, klinik bulguları ve demografik verileri kaydedildi. Bulgular: Yirmi bir olguluk paratestiküler tümörlerimizin yaş ortalaması 58.8'di. En sık görülen benign tümör lipom, malign tümör liposarkomdu. Ayrıca literatürde oldukça nadir görülen, hemangiom, ovaryan tip seröz karsinom ve mezotelyoma da mevcuttu. Sonuç: Paratestiküler tümörler, rete testis, epididim, tunika vaginalis, yumuşak doku tümörleri ve metastatik tümörlerden oluşur. En sık görülen epitelyal tümör adenomatoid tümördür. Mezenkimal benign tümörlerden lipom, malignlerden ise liposarkom görülmektedir. Histomorfolojik görünüm özellikle malign epitelyal tümörlerde güç olabilir. İmmünhistokimyasal belirleyiciler ayrımda değerli olsa da lezyonun neoplastik olmayan epitel ile geçişi önemlidir. Paratestiküler tümörler oldukça oldukça nadirdir, bu lokalizasyonda ve metastazlarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.
doi:10.5222/iksstd.2020.44227 fatcat:czbambyax5bphafvx2gwa67hfq