تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک

قربان همتی علمدارلو, فاطمه گلزاری
2015 مطالعات روانشناختی  
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک انجام شد. روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- و پس‌آزمون با گروه در لیست انتظار بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان پسر 6 - 12 ساله اتیستیک شهر شیراز در سال تحصیلی 92-91 بودند که از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و در لیست انتظار گمارده شدند، به طوری که هر گروه 15 نفر بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه
more » ... عمل آمد و گروه آزمایش آموزش داستان‌های اجتماعی را در 16 جلسه دریافت کردند، در حالی‌که به گروه در لیست انتظار این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از پرسش‌نامه سنجش مهارت‌های اجتماعی استونی و همکاران(2010) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات مهارت-های اجتماعی و خرده‌مقیاس‌های آن(توانایی درک هیجانات و دیدگاه‌های دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران و‌ توانایی حفظ تعامل با دیگران) در گروه آزمایش به طور معنا‌داری افزایش یافته است(01/0>P). یافته‌ها بیان‌کننده تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای مداخله داستان‌های اجتماعی برای بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اتیستیک اقدام شود.
doi:10.22051/psy.2015.1791 doaj:02a8d732d3074364897f570bc69f7589 fatcat:l5ebmpkgq5hczfshqyu3whn2bi