Evaluation of Streptococcus Pneumoniae-urinary Antigen Detection kit in Patients with Community Acquired Pneumonia
肺炎球菌尿中抗原迅速検出キットの市中肺炎における有用性の検討

Takao KOBAYASHI, Tetsuya MATSUMOTO, Kazuhiro TATEDA, Kenzi ISOGAI, Kazuhiro KIMURA, Kou UCHIDA, Husako KASHITANI, Kanako YOSHIDA, Yoko SHINOZAWA, Tetsuya KASHIYAMA, Tatsuo NAKATANI, Keizo YAMAGUCHI
2002 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.76.995 pmid:12607345 fatcat:rnx7wimzxjag5pnk6siodamsky