LAW AS A SOCIAL VALUE

V.V. Kostytskyi
2020 SOCIOLOGY OF LAW  
Костицький В.В., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України ORCID: 0000-0003-1692-9810 ПРАВО ЯК СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ LAW AS A SOCIAL VALUE У статті автор продовжує дослідження проблем розвитку соціології права, з'ясовуючи проблеми його соціальної цінності. Соціальна цінність права визначається тим, що воно в сучасному суспільстві залишається універсальним і найбільш ефективним регулятором суспільних відносин, інструментом формування влади і здійснення
more » ... функцій держави, мірою рівності і справедливості, засобом унормування, реалізації та захисту прав і свобод людини. Такий підхід свідчить про наукову близькість аксіолого-правових досліджень та соціології права. Автор звертає увагу на те, що проблематика цінності права була визначена як самостійний напрям наукового дослідження лише в середині ХХ ст., що було пов'язано з ренесансом юснатуралістичних поглядів на право і необхідністю теоретичного заперечення антиправової за своїм духом державної практики тоталітарних режимів. У соціології права його цінність розглядається як набуте, засвоєне з досвіду узагальнене і стабільне поняття про потрібність і корисність права, оскільки вся система цінностей базується на потребах, які соціалізуються в процесі життєдіяльності. Цінність права є похідною від загальнолюдських цінностей, які воно закріплює, визнає, формалізує в нормах, на дотримання яких воно орієнтує в суспільних відносинах та які охороняє властивими йому засобами. Це, зокрема, такі цінності, як свобода, справедливість, життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність, безпека людини, матеріальний добробут, здорове довкілля, праця, сім'я та ін. На підставі дослідження надається таке визначення: соціальна цінність права -це історично зумовлена, невід'ємна властивість права як соціального явища, яка полягає в його здатності акумулювати та відображати на нормативному рівні, визнаному (легітимованому) суспільством, домінуючі в цьому суспільстві соціальні цінності та їх співвідношення, а також бути засобом їх оптимальної реалізації в суспільних відносинах. Дослідження цих проблем визнається одним із важливих завдань сучасного правознавства та соціології права зокрема. Ключові слова: соціальні цінності, соціальна цінність права, право як соціальне явище, доцільність права.
doi:10.37687/2413-6433.2020-2.8 fatcat:su7zwgogdvf3raqp4ftgmpw3je