TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI BIẾN TÍNH Fe-MIL-101

Huỳnh Thị Minh Thành, Hà Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Phi Hùng, Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu
2018 HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE NATURAL SCIENCE  
Tóm tắt. Nghiên cứu này trìnhbày quá trình tổng hợp và các đặc trưng của vật liệu khung hữu cơ kim loại biến tính Fe-MIL-101. Tính chất của vật liệu được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hồng ngoại (FT-IR), đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp nitơ (BET), tán xạ năng lượng tia X (EDX) và quang điện tử tia X (XPS). Kết quả cho thấy vật liệu Fe-MIL-101 với lượng sắt thay thế 10% có cấp hạt đồng đều, hình thái bát diện, độ
more » ... thái bát diện, độ kết tinh cao, diện tích bề mặt đạt 2440 m 2 /g. Vật liệu bền trong dung môi không phân cực ở pH = 6. Từ khóa: vật liệu khung hữu cơ kim loại, MIL-101, Fe -MIL-101 2 Dong Gia Lai ethnic boarding high school, 729 Pham Van Dong Str, Pleiku city Abstract. This paper presentsthe synthesis, structure, and morphology of the modified metalorganic framework Fe-MIL-101.The material was characterised using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), FT-IR spectra,energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), X-ray photoelectron spectrum (XPS), and Brunauer-Emmett-Teller (BET) method for the specific surface area. The results showed that the obtained hybrid material Fe-MIL-101 with 10% replacement of iron hasa homogeneous size witha typical octahedral structure, high crystallinity, and significant BET surface area of 2440 m 2 .g -1 . The material is stable in nonpolar solvents and pH = 6.
doi:10.26459/hueuni-jns.v127i1b.4856 fatcat:vtpgiczd5bfnfiyhnofsltp5mu