EFFECT OF SR IMPURITY ON OPTICAL DAMAGE OF CRYSTALLINE POTASSIUM CHLORIDE

A. A. Blistanov, O. M. Kugayenko, L. A. Vasilyeva
2015 Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering  
doi:10.17073/1609-3577-2014-1-13-16 fatcat:x47a2zgffjeyzpnfmxzfvoa3z4