Kursusse in letterkunde en taalkunde aan die PU vir CHO

Editorial Office
1980 Literator  
Die vak om vat twee onderskeie afdelings: 'n Ictterkundigc en '11 taalkundige, wat gelykwaardig is en ewe veel periodcs per week het. Literatuurw etenskap Die Algemene Literatuurw etenskap bestudeer die algemenc kenm erke van die literatuur, en kyk na wat literatuur m aak van 'n literere werk. Dit leer die student waarna hy of sy m oet oplet wanneer hulle 'n literere werk bestudeer. A1 die groot kritiese benaderingswyses van die literatuur w ord in die kursus behandel. Die student leer in
more » ... e kursus hoe om reg te lees, te analiseer, te kritiseer en te evalueer. Taalw etenskap Die Algemene I'aalwetenskap is die wetenskap wat menslike taal in die algemeen bestudeer. Die vak wil ook voornem ende taalonderwysers toerus dat hulle m et insig en gemak die taalkundegedeelte van die taalvak waarvoor hulle op skool verantwoordelik sal wees, sal kan behartig. Die Algemene I'aalwetenskap leer hoe 'n taal inmeka.irsit, watter clem ente daarin voorkom en hoe die clem ente werk. Dit is 'n sentralc taalvak wat die bestudering van enige ander taal grootliks kan vergemaklik. Vakkombinasies Die studie van al die besondere literature (I.ngels, Duits, I rans, I.atyn, die inheemse tale van die swart mense van Suid-Afrika) vorm almal gewenste en ideale kombinasies m et die Algemene Taal-en L iteratuurw etenskap. Verder ook vakke soos Kunsgeskiedenis, Biblioteekkunde, (íeskiedenis, Kommunikasie-en Perswetenskap, Musiekvakke, Spraakleer en Drama. Algemene Taal-en Literatuurw'etenskap is 'n gewone driejarige B.,\.-vak, wat nagraads gevolg kan word deur llonneurs en M.A. tot by die doktorsgraad, soos enige ander taal-en literatuurwerk.
doi:10.4102/lit.v1i1.1017 fatcat:bcwgrb5jszgy3gemibneanq62i