PRIMJENA PROCESNIH RAČUNALA U AUTOMATIZACIJI POSTRO-JENJA ZA FILTRIRANJE VODE

Dario Matika¹, David Blažević²
2014 POLYTECHNIC & DESIGN   unpublished
¹MORH-Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava ²Tehnički fakultet u Rijeci Sažetak U članku je prikazan razvoj upravljačkog pro-grama za automatizaciju postrojenja za filtrac-iju vode. Upravljački program mora osigurati izvođenje traženih algoritamskih sekvenci u ručnom i automatskom režimu rada, osigurati detekciju nedozvoljenih stanja i alarmiranje. Sta-tuse, alarme i proizvodne podatke mora prenijeti nadređenom HMI sustavu (HMI-eng. Human Machine Interface-sučelje čovjek stroj).
more » ... izual-izacijski panel HMI sustava realiziran je prema pripadajućim zahtjevima za vizualizaciju procesa. Upravljački program realiziran je kao sastavni dio idejnog projekta pripreme vode za piće bunara "Campanož" u Puli [1]. Ključne riječi: automatizacija postrojenja, upravljački program, programibilni logički kon-troler, sučelje čovjek-stroj Abstract In this paper a development of control program for automation system for water filtration is shown. The control program must provide the required performance of algorithmic sequences in manual and automatic mode, to ensure detection of unauthorized status and alarms. Status, alarms and production data must be transferred to the higher-level system HMI (Human Machine Interface). The visu-alization panel of HMI system is realized according to the corresponding requirements for process visualization. The control program is implemented as an integral part of the conceptual design of drinking water wells "Campanož" in Pula. Key words: automation of plant, control programs, programmable logic controller, man-machine interface 1. UVOD Kako bi se voda iz bunara mogla tretirati određenim uređajima i sredstvima u svrhu njenog filtriranja i čišćenja uslijed čega bi ona postala pogodna za piće i upotrebu u kućanstvima, neo-phodna je analiza vode. Analizu uzoraka vode provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo iz Za-greba. Rezultati analize vode bunara "Campanož", iz kojeg bi se voda crpila i priređivala kao voda za piće, ukazuje na povremeno povišen sadržaj nitrata i neodgovarajuću mikrobiološku kakvoću bunara, te samim time voda iz takvog bunara ne zadovoljava uvjete za puštanje u vodoopskrbnu infrastrukturu, već je potrebna njena filtracija određenim filtrima i uređajima. Dakle, prema po-dacima iz analize vode glavni problem pri opskrbi vode za piće iz podzemnih bunara na lokaciji "Campanož" je neodgovarajuća mikrobiološka kvaliteta sirove vode i povišen sadržaj nitrata. Za osiguranje izlazne kvalitete vode odnosno za uklanjanje povišene količine nitrata kao i mikrobiološkog onečišćenja iz vode u idejnom se projektu [1] predlaže obrada sirove vode bunara primjenom membranskog procesa ultrafiltracije [2], a nakon toga naknadna obrada tako ultrafil-trirane vode (UF)[3] procesom reverzne osmoze (RO) [4]. Prednost membranskih procesa nad ostalim procesima u tehnologiji pripreme vode za piće je u tome što se na malom prostoru mogu obraditi velike količine vode, dobivena voda je vrlo visoke kakvoće, bakteriološki ispravna, a ujedno proces troši male količine servisne vode. Kao najprikladniji sustav za uklanjanje nitrata predlažen je sustav reverzne osmoze s dvostrukim prolazom koncentrata [1]. U procesu reverzne os-moze ioni prisutni u vodi uklanjaju se potiskivan-jem vode kroz polupropusnu reverzno osmotsku membranu pri čemu voda prolazi kroz membranu dajući permeat (filtrat), a ioni zaostaju koncen-trirani na samoj membrani dajući koncentrat [4]. Uklanjanje nitrata postiže se izlaganjem vode u modulu za reverznu osmozu tlaku većem od osmotskog tlaka nitrata. Proces reverzne osmoze nije selektivan prema ionima prisutnim u vodi pa je rezultat procesa reverzne osmoze ukupno sman-jenje mineralnog sastava vode, pa tako i prisutnih nitrata. Na slici 1.1 prikazan je prijedlog idejnog rješenja postrojenja za reverznu osmozu [1]. 1 Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava, Zagreb 2 Tehnički fakultet u Rijeci
fatcat:y4vp4hen2ndkhjrvlyus2s745i