Τεμάχιον μαρμαρίνου ἄμβωνος, ἐϰ τοῦ Βορείου Μεσαιωνιϰοῦ Ἁλμυροῦ

Ν. Ι. Γιαννόπουλος
1913 Byzantinische Zeitschrift  
Εις το εν *Αλμυ$φ μουόείον έκομίοαμεν προ διετίας εκ των ερειπίων τον Βορείου Μεσαιωνικού Αλμυρού, δπον νυν ΐδρνται η Νέα Αγχίαλος, λί&ον άρχιτεχτονιχον μετά κοσμημάτων και ιδίως συμπλέγματος άκάν&ης δία&εούόης τον γϋρον του λί&ου. Ό λί&ος έζήχ&η εκ βά&ους 1·",50 εκ τίνος κήπου , οπού δ πρώην Ιδιοκτήτης του χωρίου κ. Παναγιώτης Τοπάλης είχε περιπεφραγμένον κηπον καΐ μελιοαώνα, ήδη δε, αφαιρεθέντος του περιβόλου είς την οΐκοδομην των οίκιών της νέας πόλεως, δ χώρος ευκόλως ανευρίσκεται ΰπισ&εν
more » ... υρίσκεται ΰπισ&εν των ξύλινων παραπηγμάτων. Μετά δε του λί&ου τούτου έ%-ήχ&ησαν καΐ άλλοι λί&οι αρχιτεκτονικοί βυξαντιακοί και σπόνδυλοι κιόνων εκ πορώδους λί&ου ραβδωτοί, ανήκοντες προφανώς είς άρχαιότατον Έλληνικον ναον της αρχαίας Πυράσου, ίσως είς τον ναον της Λήμητρος μνημονευόμενον υπό τε του Όμηρου 1 ) και του Στράβωνος. 2 ) Μετά του λί&ου τούτου έκομίσαμεν καΐ έτερον λί&ον εκ λευκού μαρμάρου, φέροντα κατά το πάχος κόσμημα τι βυξαντινόν, καΐ επομένως ανήκοντα είς διάζωμα τι βυζαντιακοϋ ναού. Και επειδή εκεί που εξήχθησαν και αλλά μάρμαρα βυζαντιακής αρχιτεκτονικής καΐ υπό του εφόρου των εν Θεσσαλία αρχαιοτήτων κ. Ϊ4π. Ιίρβανιτοπούλου άνεκαλύφ&η εν ανασκαφή δοκιμαστική δαπάνη τον χ. Π. Τοπάλη, γενομένη τω 1906, καΐ γωνία άρχαίον οίχοδομήματος ελληνικού ή ρωμαϊκού εκ λευκότατου μαρμάρου, έπεται ότι ολόκληρος δ χώρος εκείνος έκτεινόμενος μέχρι των προπόδων των λόφων και της παραλίας κατελαμβάνετο κατά τε τους ρωμαϊκούς καϊ βυξαντιακούς χρόνους υπό των ωραιότερων καΐ έζοχωτέρων οίκοδομημάτων καϊ ναών ελληνικών ή χριστιανικών.*) Λιότι αυτού που άνευρέ&ησαν εν λα&ραίαις άνασκαφαις ένεργη&είσαις ύπο Ιδιωτών και πλιν&οι ευμεγέθεις όπταϊ φέρουσαι σφραγίδα μεγάλοις γράμμασιν, 6ΚΚΛ 8 ΘΗΒ δ ήτοι Εκκλησίας Θηβών του Ε' μ. Χ. αΙώνος.*) 1) Όμ. Ίλιάδ. Β, 692. 2) Στράβ. θ\ 435. 8) Α. Άρβανπόπονλος, Πρακτικά Ιίρχαι,ολ. Εταιρείας τον 1907. 0*1. 170. 4) Λελτίον Φιλαρχ. Έταιρ. ""Ο^ρνο^" τεϋχος ς*. σ«λ. 30. Παράβαλ. Byz. Zeitschrift XXI 165-167. Brought to you by | University Library Technische Universitaet Mue Authenticated Download Date | 7/6/15 7:16 PM
doi:10.1515/byzs.1913.22.1.136 fatcat:voswx3e7preqvndalfbownwlui