Τοπική Διακυβέρνηση και Πολιτική: Το Πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ευάγγελος Ταλιούρης, Ναπολέων Μαραβέγιας
2018 Region & Periphery  
Corporate Social Responsibility is a policy making fi eld that highlights the signifi cance of business potential role and contribution to Europe's sustainable development, via the empowerment of responsible entrepreneurship initiatives towards society wellbeing, market competitiveness and environmental sustainability. Moreover, the concept of CSR is traditionally related with business ethics and administration fi elds, as well as corporations' stakeholder management. Furthermore, the policy
more » ... lution of CSR in Europe was mainly developed via its implicit and explicit characteristics at the beginning of the '90s. The CSR was accompanied with the perspectives about the state's role in a global society as well as the overall policy framework of EU in sustainable development, social welfare, competiveness and other international initiatives. The policy making process of CSR became more explicit in EU at the beginning of 21st century, and since then is a signifi cant policy fi eld for European institutions, member states and regions. In Greece, the CSR is considered nowadays as a developing policy fi eld both at national and local level, which seems to infl uence regional development policy and generate stakeholder synergies towards environmental sustainability, employment generation, social capital improvement and responsible entrepreneurship.
doi:10.12681/rp.17007 fatcat:5ic52itu5baztokzs5iot5ms6a