Interpretation of the concept of "public service" with consideration for foreign experience

N. S. Sidorenko
2016 Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ  
www.aspects.org.ua УДК 35.08 П88 У статті проаналізовано проблемні питання визначення категорії «публічна служба», розглянуто погляди на публічну службу з точки зору вітчизняних науковців. На думку автора, термін «публічна» підкреслює об'єкт служби та означає, що повинні захищатись та реалізовуватись інтереси громади і суспільства -публічні інтереси. Під публічною службою (public service) розуміється діяльність уряду для людей, що живуть у межах території власної юрисдикції, яка реалізовується
more » ... езпосередньо через державний сектор. Обгрунтовано, що доцільно при вивченні державної служби країн-членів ЄС, вживати саме термін публічна служба, що має на меті підкреслити саме публічність власної діяльності. На думку автора, при визначенні меж публічної служби найбільш раціональним є інституційний підхід, який обмежує сферу публічної служби рамками публічної адміністрації, тобто в Україні це насамперед органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Виходячи з цього, автор додає ще одну ознаку публічної служби -здійснення на постійній основі адміністративних (управлінських) функцій і повноважень. Підкреслено, що, незважаючи на особливості різних країн щодо розуміння поняття публічної служби, найбільшу увагу зроблено саме на регулюванні статусу чиновників публічної адміністрації. У найновішому законодавстві країн Європи цей акцент є ще більш чітким і однозначним.
doi:10.15421/152016852 fatcat:a56qoflt5zf6th5wkbbhs72p5y