ZBIRANJE ŽIVLJENJSKIH ZGODB V SLOVENSKI ETNOLOGIJI

Mojca Ramšak
unpublished
Èlanek govori o uporabi avto/biografske metode v slovenski etnologiji in pri tem iz-postavlja tiste avtorje, ki zbirajo in analizirajo •ivljenjske zgodbe tako, da so vsebine teh zgodb predmet raziskave in ne samo razis-kovalna metoda. To pomeni, da •ivljenjepisno gradivo obravnavajo kot primarni vir, drugo literaturo pa v podporo temu gradivu. Ob tem se poka•e, da o liniji razvoja ali naèrtnem institucionalnem zbiranju in raziskovanju •ivljenjskih zgodb v slovenski etnologiji ne moremo
more » ... saj so bile razen v navedenih primerih uporabljene kot sekundarni in ne kot primarni vir. ABSTRACT The article deals with the use of the (auto)bio-graphical method in Slovene ethnology , focusing on authors who collect and analyse life stories in a manner which makes the contents of the stories the subject of the research, not just the research method. This means that the biographical material is treated as a primary source and that other literature has an auxiliary function. The approach reveals that there is no consistent line of development or systematic institutional collecting and researching of life stories in Slovene ethnology: with the exception of the already mentioned cases life stories are treated as a secondary and not as a primary source. Uporaba biografske metode v slovenski etnologiji Zapisovanje biografij ali avtobiografij ima pri Slovencih že več kot stoletno tradicijo. Najdemo jih predvsem v literarnih delih. Življenjske zgodbe neznanih, nepopularnih ljudi pa imajo v slovenski etnologiji kratko zgodovino, razen če upoštevamo, da so imele pogosto vlogo zgolj pomožnega vira. Slovenski etnologi so doslej zbrali in objavili že precej življenjskih zgodb, toda o možnostih njihove uporabe, o (avto)biografski metodi, njenih značilnostih in ciljih niso dosti razmišljali. Doslej imamo v etnologiji razvite dokaj ustrezne tehnike njihovega zapisovanja, teoretska podlaga pa je šibka. Zaradi tega se tudi dolgo ni uspela razviti znanstvena kategorizacija. Življenjske zgodbe kot posebna
fatcat:yjzkyptisnfvhmlta5pl4r52ie