Post-transactional customer service in a company's competitive approach – results of the study

Robert Walasek
2019 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
The main objective of this paper is to attempt to characterize the post-transactional impact of customer service on building the competitiveness of a company. The article discusses the importance of post-transactional customer service and indicates its key impact on building long-term relationships by maximizing value for the customer. The benefits that the company achieves by using selected techniques and strategies that ensure the clear identification of clients' needs and preferences are
more » ... n. The paper also presents a discussion and results of empirical research regarding the impact of post-transaction customer service on building a company's competitiveness by creating relationships with customers. The results of the research showed that the implementation of post-transactional activities at every level of an organization's operation contributes to effective customer service and brings tangible benefits by increasing the efficiency of the supply chain, as well as affecting the creation of added value for the customer. Streszczenie: Głównym celem artykułu była próba scharakteryzowania wpływu potransakcyjnej obsługi klienta na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa. W artykule omówiono znaczenie potransakcyjnej obsługi klienta i wskazano jej kluczowy wpływ na budowanie długookresowych relacji poprzez maksymalizację wartości dla klienta. Przedstawiono cele oraz korzyści, jakie osiąga przedsiębiorstwo, stosując wybrane techniki zapewniające profesjonalną identyfikację potrzeb i preferencji klientów. Zaprezentowano również wywód i przedstawiono wyniki badania empirycznego dotyczące wpływu potransakcyjnej obsługi klienta na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez tworzenie relacji z klientami. Wyniki badania pokazały, że realizacja działań potransakcyjnych na każdym szczeblu funkcjonowania organizacji przyczynia się do efektywnej obsługi klienta oraz niesie wymier-Post-transactional customer service in a company's competitive approach... 201 ne korzyści poprzez zwiększenie efektywności łańcucha dostaw, jak również wpływa na tworzenie wartości dodanej dla klienta. Słowa kluczowe: obsługa potransakcyjna, łańcuch dostaw, konkurencyjność, klient, relacje.
doi:10.15611/pn.2019.5.16 fatcat:jtsc627ep5gflfybiu6qwaqanq