ORGAN BAĞIŞINDA KAMU SPOTU ETKİSİNİN NİTEL TERCİH MODELLERİ İLE ANALİZİ

KEVSER TÜTER, ESİN CUMHUR YALÇIN
2017 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Amaç: Çalışmada, Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin organ bağışı konusundaki yaklaşım ve tutumlarına etki eden faktörler ele alınmıştır. Bu bağlamda Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2016 yılında yayınladığı Kamu spotunun organ bağışı üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır.Yöntem: Literatürdeki araştırmalarda organ bağışına yönelik olumsuz tutumların başlıca nedeni olarak dini sebepler öne çıktığı için yayınlanan Kamu Spotunun organ bağışını arttıracağı düşünülmüştür. Bu
more » ... le çalışmada literatürde kullanılan demografik sorular derlenmiştir. Buna ek olarak yayınlanan kamu spotunun, ele alınan örneklem üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bireylerin organ bağışı sürecinde dini ve tıbbi sebepler ön planda olmasından dolayı örneklem seçiminde özellikle Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu öğrencileri seçilmiştir. Bunlara ek olarak Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örnekleme dahil edilmiştir. Bulgular: Toplam 1333 katılımcıdan bilgiler toplanıp Diyanet İşleri Başkanlığının organ nakli ile ilgili kamu spotunun bireylerin organ bağışına yönelik tutumunu etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Yöntem olarak nitel tercih modellerinden ikili lojistik regresyon yöntemi Eviews paket programı uygulanmıştır. Bulgular kısmında tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizi sonuçlarına yer verilmiştir ve elde edilen anlamlı lojistik modeller yorumlanmıştır.
doaj:8fdefd47c6114fbdb85367d020d2aa03 fatcat:f7afyrzma5e4zjias2d4qzvuqq