"БУДИ­КУЛТУРАН":­СТУДИЈА­СЛУЧАЈА­ ПРОГРАМСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ КАНАЛА РТС 3 ИЗ УГЛА СТУДЕНТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ *1 CASE­STUDY:­PROGRAM­PERSPECTIVE­OF­RTS­3 FROM­STUDENTS­POINT­OF­VIEW

Jelena­ponomarev Stefan­jovčić
2015 unpublished
Сажетак: Полазећи од чињенице да је с процесом дигитализације зажи-вео Трећи програм Радио-телевизије Србије, као програм намењен претежно култури и уметности, у овој студији разматране су различите детерми-нанте његовог што успешнијег позиционирања у домаћем медијском пољу. Као циљна група којој програми РТС 3 претежно треба да буду намењени, у циљу дугорочне политике развијања културних потреба грађана, одређена је млађа популација-од 15 до 30 година. Након емпиријске анализе спроведене на
more » ... зе спроведене на репрезентативном узорку, идентификовани су основни проблеми у пред-стављању канала РТС 3 овој групи, и предложени модели за превазилажење постојећих програмских недостатака, уз оптимално коришћење доступних материјалних и финансијских ресурса. Кључне речи: РТС 3, КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ, ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ, ФЕЈС-БУК, РЕПУБЛИКА СРБИЈА. * Рад представља резултате студије случаја, којом је тим студената Факултета за кул-туру и медије Универзитета "Џон Незбит" и студенткиње ФОН-а Београдског уни-верзитета освојио другу награду на конкурсу у оквиру пројекта "Budi coolturan", који је посредством организације ESTIEM реализован у Београду октобра 2015. године. Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII (2015): стр. 341-354 Summary:­Based on the fact that-as a part of the digitalization process-the Channel 3 of Radio Television Serbia has been relaunched with an agenda of predominantly artistic and cultural content, this study has made an effort to look at different determining factors of the Channel 3's positioning across the domestic media landscape. Looking at the target group that Channel 3's agenda should mainly be targeted to, while having in mind the long-term policy of developing the cultural needs of citizens, a younger population between 15 to 30 years old has been deemed as most representative. After conducting empirical analysis on this sample , basic problems of Channel 3's presentment in this group have been identified, together with a couple of models that have been proposed as means to overcome the existing shortcomings in the program schedule-using only the most optimal levels of material and financial resources.
fatcat:i6dippqqgfbzplw3ppzzoo274m