ПОЕТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ «ПОДОРОЖ НА КРАЙ НОЧІ» Л.-Ф. СЕЛІНА

Мар'яна ЛУК'ЯНЧЕНКО
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 32, том 2, 2020 64 Мовознавство. Лiтературознавство УДК 821.133.1 Мар'яна ЛУК'ЯНЧЕНКО, orcid.org/0000-0001-8093-4951 кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, Львівська область, Україна) maryanaluk@ukr.net ПОЕТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ «ПОДОРОЖ НА КРАЙ НОЧІ» Л.-Ф. СЕЛІНА Метою статті є розкриття тематичної спрямованості та
more » ... ожньої своєрідності поетики Л.-Ф. Селіна на прикладі роману «Подорож на край ночі». Здійснена розвідка дозволяє припустити, що багато в чому зазначений твір виправдав тогочасні читацькі сподівання. У цьому розумінні французький письменник ідеально «вписався» у свій історико-літературний контекст, опинившись на перетині різноманітних смислових і світоглядних позицій у французькій культурі, що відбилося і в неможливості однозначно віднести його творчість до якоїсь конкретної літературної течії. Через чверть століття після смерті Селіна у Франції відбулася посмертна реабілітація письменника, яка перейшла майже у міфологізацію. Цей феномен неважко психологічно пояснити, але набагато складніше сприйняти й однозначно потрактувати його часто дуже суперечливі візії та висловлювання. Тому такі намагання лише «затемнюють» образ цього автора -архетипний в аспекті проникнення в саму природу зла, яке постає чи не основним сюжетом його книг. «Подорож на край ночі» залишається найважливішим літературним надбанням Л.-Ф. Селіна, хоча його письменницький доробок доволі багатий. У процесі розгляду роману виявлено кілька основних тематичних акцентів: антивоєнну проблематику; тематику абсурду, випадковості, самотності, приреченості, безперспективності буття, передчуття смерті; змалювання жахів війни; колоніального гноблення та експлуатації; нереалізованості «американських мрій»; реалій урбанізації життя. Художня своєрідність селінiвських романів базується насамперед на оригінальному переплетенні справжніх подій із вигаданими, що пояснюється вже самим фактом літературної обробки письменником життєвого матеріалу. У цьому контексті не можна оминути увагою особливості індивідуально-авторського мовлення, заснованого на перетворенні в художню прозу розмовного стилю вулиці з усією його нестандартністю та ненормативністю, а це яскраво демонструє вольовий розрив з усталеною у французькій мові традицією «прекрасного». Л.-Ф Селін ніколи не теоретизував своїх думок про поетику, вважав за краще висловлюватися метафорично, не боявся внутрішніх суперечностей. Він не любив філософствувати та моралізувати, без вагань нападав із лайкою, мораль уважав прерогативою церкви, а прерогативою й найпершою ціллю письменника -стиль. Ключові слова: Л.-Ф. Селін, «Подорож на край ночі», селінівський роман, поетика, емоційність, стиль. Мaryana LUKYANCHENKO, orcid.org/0000-
doi:10.24919/2308-4863.2/32.214667 fatcat:cc4tkwq6xres7lhxco4yxujumm