As Spinoza's God thinks? (To the problem of the notion res in natura naturata)
Как мыслит Бог Спинозы?

Tatiana Y. Sedychenko
2016 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filosofiya Sotsiologiya Politologiya  
doi:10.17223/1998863x/36/26 fatcat:huhcswzgjvcmvehh66mzigv6aq