Referendum o predčasných parlamentných voľbách v podmienkach Slovenskej republiky

Monika Kajla
2019 STUDIA IURIDICA Casoviensia  
ABSTRAKT Autor sa v tomto príspevku zameriava na inštitút celoštátneho referenda v spojitosti s inštitútom predčasných parlamentných volieb. V nadväznosti na výklad ústavnej úpravy podáva analýzu prípustnosti konania referenda o predčasných parlamentných voľbách, posudzuje právnu silu výsledkov prijatých v referende. ABSTRACT Author in this contribution deals with the institute of national referendum in connection with the institute of early parliamentary elections. Following the interpretation
more » ... of the constitution, he analyses the admissibility of proceedings of a referendum on early parliamentary elections , he assesses the legal value of the referendum results. https://doi.org/10.33542/SIC2019-1-02 29 ústavodarcovia by bolo tým najlepším riešením. Okrem toho je nevyhnutná aj zmena ústavy SR v tom zmysle, aby v prípade referenda o predčasných parlamentných voľbách boli ich výsledky reálne vykonateľné. KĽÚČOVÉ SLOVÁ referendum, predčasné parlamentné voľby, Národná rada Slovenskej republiky KEY WORDS referendum, early parliamentary elections, National Council of the Slovak Republic POUŽITÁ LITERATÚRA KONTAKTNÉ ÚDAJE AUTORA JUDr. Monika Kajla externá doktorandka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Kováčska 26, 040 75 Košice monika.kajla@upjs.sk
doi:10.33542/sic2019-1-02 fatcat:rxcdre56kfdvza5f4rawq4q5kq