تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه هرز تاتوره تماشایی (. Datura innoxia Mill)

بهاره اسکندری, گودرز احمدوند, محمد علی ابوطالبیان
2020 Environmental Stresses in Crop Sciences  
به‌منظور بررسی عوامل محیطی بر مراحل جوانه­ زنی علف­ هرز تاتوره تماشایی چهار آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار در سال 1396 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف شوری و خشکی در 6 سطح (صفر، 0.2-، 0.4-، 0.6-، 0.8- و 1- مگاپاسکال) و اثر اسیدیته با استفاده از محلول­های بافر با اسیدیته تنظیم شده 4 تا 9 موردبررسی قرار گرفتند. برای مطالعه عمق کاشت بذر روی سبز شدن بذور هر گیاه در اعماق صفر، 2، 4، 6، 8 و 10 سانتیمتری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش شوری و خشکی به صورت
more » ... معنی­داری از درصد جوانه­زنی در سطح احتمال (p <0.05) کاسته شد. در برازش مدل سه پارامتری، رابطه بین سطوح مختلف تنش با درصد جوانه­ زنی، پارامتر X50 مدل نشان داد که تنش شوری و خشکی به ترتیب در پتانسیل­های 0.39- و 0.27- مگاپاسکال منجر به کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه­ زنی شدند که نشان دهنده تأثیر بیشتر تنش خشکی بر تاتوره می­باشد. اسیدیته مطلوب برای جوانه­زنی تاتوره 6 بود و با افزایش pH از درصد جوانه ­زنی کاسته شد. بیشترین درصد سبز شدن بذور تاتوره در سطح خاک 73.33 درصد بودند و با افزایش عمق خاک درصد سبز شدن گیاهچه کاهش یافت. تنها 5 درصد از بذور قادر به سبز شدن از عمق 8 سانتی­متر سبز شدند. با توجه به اینکه گیاه تاتوره به برخی از عوامل محیطی مورد مطالعه مقاوم هست می­تواند به عنوان یک علف هرز جدی در آینده در مزارع و باغات حضور داشته باشد. باشناخت اکولوژی و بیولوژی بذر تاتوره می­توان راهکارهای جدیدی با توجه به پیش­بینی الگوی جوانه ­زنی و سبز شدن این علف­ هرز در جهت توسعه مدیریت تلفیقی ارائه داد.
doi:10.22077/escs.2020.2362.1611 doaj:4f094adbec59467a84d4b201c19a9318 fatcat:hpx2utsdona3zo6qw623swk5xu