Sosiologiske synspunkter på amerikansk misjon

H. Chr. Mamen
2020
Kirken har tatt sosiologien til hjelp for ~pr!'lve ~finne sin egen empiriske virkelighet. Ikke minst i Amerika har religionssosiologien mange ut!'lvere Mde innenfor og utenfor kirken. En av de mange studier som i de senere ~r har sett dagens Iys er The Chul'Ch as a Social Institution, med undertitelen «The Sociology of American Religion» av svensk-amerikaneren David O. Moberg (1962). Vi skal her gi et sammendrag av kapitlet «The Church as a Missionary Institution at Home and Abroad». Det
more » ... der mange faktiske opplysninger og en del interessante iakttagelser. Noen av disse har gyldighet for all vesterlandsk misjon, og derfor kan boken v"'re en tankevekker for oss. I 1951 hadde et land som Belgia 7 277 katolske misjon",rer i oversj!'liske omr~der, mens USA med 5 ganger s~mange katolikker hadde bare 4 375. USA's protestantiske kirker hadde 25 058 misjon",rer i fremmede land i 1959, og det var en tredjedel av aile protestantiske misjon",rer p~den tid. Tallet var da fire ganger s~h!'lyt som 50 ~r tidligere, til tross for at tiden omkring arhundreskiftet betegner et h!'lydepunkt i misjonsaktivitet. De sm~, fundamentalistiske samfunn yter en forholdsvis st!'lrre innsats enn de store kirker. Adventistene hadde i 1959 £lest misjon",rer (2 000), dernest kom metodistene (1473), United Presbyterian (1293), Southern Baptist (l 186) og Mission Alliance (822). Man merkel' seg at det var hele 349 selvstendige misjonsselskaper, de Heste meget sm~; 78 samarbeidet med misjonsavdelingen i det nasjonale kirker~d. De Heste protestantiske misjon",rer fra USA arbeidet i 1959
doi:10.48626/ntm.v20i2.2756 fatcat:sb674uzmu5esronkdwabdink5e