RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE

Beslutsdatum Vår
2006 unpublished
1 Med anledning av socialförsäkringsbalkens införande den 1 januari 2011 har redaktionella ändringar i form av bl.a. nya laghänvisningar beslutats i detta rättsliga ställningstagande (dnr 034638-2010). Flerbarnstillägg-rätten att få räkna med studerande barn över 16 år utan anmälan Försäkringskassans ställningstagande När förlängt barnbidrag eller studiebidrag är delat är det tillräckligt att en av föräldrarna anmäler till Försäkringskassan att barnet studerar för att båda föräldrarna ska få
more » ... räldrarna ska få räkna med barnet för eventuellt flerbarnstillägg. Bakgrund och överväganden Barnbidrag och förlängt barnbidrag kan delas om föräldrarna inte bor tillsammans och har barnet boende hos sig ungefär halva tiden var (växelvist boende). Båda föräldrarna ska anmäla att barnbidraget ska delas (16 kap. 8 § socialförsäkringsbalken [SFB]). Om barnbidrag eller förlängt barnbidrag delas ska flerbarnstillägget räknas ut på nytt (proportioneras) i förhållande till antalet hela och delade barnbidrag som föräldrarna får. Detsamma gäller om studiebidraget delas. (16 kap. 15-17 § § SFB). Den som får barnbidrag för två eller flera barn får också flerbarnstillägg (16 kap. 12 § SFB). Någon ansökan eller anmälan behöver inte göras. Den som önskar räkna med barn över 16 år som studerar för rätt till flerbarnstillägg ska anmäla detta till Försäkringskassan (16 kap. 12 § SFB). Reglerna för barnbidrag som trädde i kraft den 1 juli 2006 behandlade inte särskilt frågan om anmälan om att barn över 16 år studerar för rätt till flerbarnstillägg. Därför uppstod en oklarhet i rättsläget. När barnbidraget delas påverkas flerbarnstillägget automatiskt för båda föräldrarna. På samma sätt borde bådas flerbarnstillägg påverkas vid registrering av skolgång för barn som fyllt 16 år, oavsett vem som anmäler skolgången. Det handlar om ett gemensamt barn för vilket båda föräldrarna redan anmält att barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiebidrag ska delas. Att det är tillräckligt med anmälan från en förälder innebär att båda föräldrarna inte behöver lämna in var sin likadan anmälan. Färre anmälningar kommer att hanteras vilket innebär bättre service gentemot föräldrarna och mindre arbete för handläggarna. Barnets skolgång kan då registreras samtidigt för båda föräldrarna och barnet kommer att räknas med för eventuellt flerbarnstillägg för båda.
fatcat:d7mwc46qofhbdpsz75n7h6lzim