Különös politikatudomány

György Csepeli
2020 Politikatudományi szemle  
A recenzió beérkezett: 2020. március 27., véglegesítve: 2020. március 30. (Szabó Márton: Diszkurzív politikatudomány. Bevezetés és a politika interpretativ szemléletébe és kutatásába. Budapest: Osiris Kiadó, 2016.) Szabó Márton magisztrális művét az Osiris Kiadó jelentette meg 2016-ban. A 693 oldalas könyv egészben mutatja meg Szabó Márton politikatudományi szemléletének radikalizmusát, újdonságát, és relevanciáját. A mű újdonsága a diszkurzivitás középpontba állítása a politikai valóság
more » ... sében, amiben az a felismerés tükröződik, hogy a politika valósága immanens módon tartalmazza a rávonatkozó interaktív értelmezéseket is. Ha ezt elfogadjuk, akkor a klasszikus, mainstream politikatudományi felfogáshoz képest egy jóval izgalmasabb, ha úgy tetszik titokzatosabb politikai világ tárul elénk, mely a politikai cselekvés kereteit kitágítva, mindenki esetében megengedi a politika valóságának megkonstrulásában való cselekvő részvételt. A politikai folyamatok értelemadás, értelemfejtés felöl történő vizsgálata megszünteti a megértést zsákutcába vezető "objektív-szubjektív"-dichotómiát, s egy olyan politikai valóság megmutatására ad lehetőséget a politika megértésére és magyarázatára vállalkozó tudós számára, mely "egyszerre objektív és szubjektív, és amelyet a politikai ágensek értelmező cselekedetek és cselekvő értelmezések révén közösen hoznak létre és tartanak működésben" (19. o.). A mű hűen mutatja meg a diszkurzív politikatudomány újdonságát, bátorságát, és adekvációját a társadalmi valóságban konstruálódó, zajló, bomló és újraépülő politikai folyamatokhoz. Miközben a diszkurziv politikatudomány szembenáll a mainstream pozitivista, strukturalista-funkcionalista politikatudomány elméleti pozícióival, a szembenállás soha nem éles. Ilyen értelemben mondható, hogy Szabó Márton "szelid politológus", aki azonban következetes és elszánt a maga által "alternatív szemléletű"-nek nevezett politikatudomány kialakításában (Csepeli, 2014) . Könyve meggyőzően mutatja, hogy a szerző milyen következetesen épitkezik fejezetről fejezetre előre haladva a diszkurzivitás értelmező tereibe beállított politikai valóság tényeinek bemutatásában, melyet a szereplők, az ügyek, a kutatások és mindezek beteteződéseként a politológiák tárgyalása követ. A könyv újdonsága az episztemológiai részben bontakozik ki igazán, melynek első fejezetében a szerző a politikai tény sajátosságainak meghatározási Politikatudományi Szemle XXIX/3. 160-165. pp. © Társadalomtudományi Kutatóközpont
doi:10.30718/poltud.hu.2020.3.160 fatcat:2pllns3ozvf6rjjctvivmuenla