Editorial: Computational tools in inferring cancer tissue-of-origin and molecular classification towards personalized cancer therapy, volume III

Yinglu Guo, Xiaoyan Liu, Yi Liu, Hantao Zhang, Junlin Liu, Chaofan Shan, Xun Gong, Min Tang
2022 Frontiers in Genetics  
and Tang M (2022), Editorial: Computational tools in inferring cancer tissue-of-origin and molecular classification towards personalized cancer therapy, volume III.
doi:10.3389/fgene.2022.1078871 pmid:36468007 pmcid:PMC9716271 fatcat:56jlw5jq3bc3ndwxxxh72xiqdu