University of Banking of the Na-tional Bank of Ukraine (vul

Balakina Iuliia, S.-Postgraduate Student
unpublished
ЕКОНОМІКА фінанси, грошовий обіг і кредит БІЗНЕСІНФОРМ № 9 '2014 www.business-inform.net УДК 336.711.65 клАСИфІкАцІя плАТІЖНИх СИСТЕМ З ТОчкИ ЗОРу їх ОвЕРСАйТА © 2014 БаЛакіна Ю. с. УДК 336.711.65 Балакіна Ю. С. Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта Досліджено питання класифікації платіжних систем у зв'язку з підвищенням їхньої ролі в економіці та необхідністю забезпечення їх безпеки та ефективності шляхом здійснення центральним банком їх оверсайта. Встановлено характерні
more » ... и кожного виду платіжних систем, які в сукупності визначають особливості при здійсненні їх оверсайта. Згруповано класифікаційні ознаки в такі, що вказують на відмінності та особливості організаційно-правової форми платіжної організації платіжної системи, і такі, що стосуються розрахунків у платіжній системі. Залежно від організаційно-правової форми платіжні системи класифіковано за формою власності та видами власника, резидентістю учасників та структурою участі. Залежно від особливостей розрахунків визначено такі класифікаційні ознаки: форма та строки розрахунків, масштаби діяльності, кредитний механізм, порядок резервування коштів, середня сума платежу та сегмент обслуговування, виконання розрахунків платіжною організацією. Крім цього, автором подано класифікацію платіжних систем залежно від їх ролі (або важливості) в економіці. Ключові слова: класифікація, класифікація платіжних систем, оверсайт платіжних систем, платіжна система, розрахунки, системно важлива платіжна система. УДК 336.711.65 Балакина Ю. С. Классификация платёжных систем с точки зрения их оверсайта Исследован вопрос классификации платёжных систем в связи с повышением их роли в экономике и необходимости обеспечения безопасности и эффективности их деятельности путём осуществления центральным банком их оверсайта. Определены характерные особенности каждого вида платёжных систем, которые в совокупности определяют особенности во время осуществления их оверсайта. Сгруппированы классификационные признаки на такие, которые указывают на отличия и особенности организационно-правовой формы платёжной системы, и такие, которые касаются расчётов в платёжной системе. В зависимости от организационно-правовой формы платёжные системы классифицированы по форме собственности и видам собственника, резидентности участников и структуре участия. В зависимости от особенностей осуществления расчётов определены такие классификационные признаки: форма и сроки расчётов, масштабы деятельности, кредитный механизм, порядок резервирования средств, средняя сумма платежа и сегмент обслуживания, выполнение расчётов платёжной организацией. Кроме того, автором подана классификация платёжных систем в зависимости от их роли (или важности) в экономике. Ключевые слова: классификация, классификация платёжных систем, оверсайт платёжных систем, платёжная система, расчёты, системно важная платёжная система.
fatcat:6crzioo4jfay3hvemdxpj73wpa