Shallow intrusive volcanic rocks on Mt. Raduha, Savinja-Kamnik Alps, Northern Slovenia

Polona Kralj, Bogomir Celarc
2002 Geologija  
Volcanic rocks occurring in Ladinian (?) marls, interstratified with limestone (Sol~ava beds), at Grohat Alpine Meadow and Lipni plaz, Mt. Raduha, are shallow intrusives bodies with porphyric structure, and basaltic andesitic, acid andesitic and dacitic composition. Abundance of major oxides and trace elements in the studied rocks is similar to those observed in the Tertiary Smrekovec volcanic rocks suggesting contemporaneous formation and close genetic relationship. Kratka vsebina Vulkanske
more » ... sebina Vulkanske kamnine v ladinijskih (?) laporjih s tankimi vlo'ki apnencev (sol~avske plasti) na planini Grohat in Lipnem plazu na Raduhi predstavljajo plitva intruzivna telesa s porfirsko strukturo in bazi~no andezitno, kislo andezitno in dacitno sestavo. Vsebnosti glavnih oksidov in slednih prvin v raziskanih kamninah so mo~no podobne tistim v terciarnih smrekov{kih vulkanskih kamninah in ka'ejo na njihovo medsebojno ~asovno in genetsko povezanost.
doi:10.5474/geologija.2002.018 fatcat:qt2ryl2covagrnrkliphto4c2u