Supplementary document for Terahertz laser field manipulation on electronic and nonlinear optical properties of laterally-coupled quantum well wires - 5662871.pdf

Guanghui Liu, yanan cao, Renming Liu, Gengyan Chen, Feng Wu, Yunbao Zheng, Zhanxu Chen, Kangxian Guo, Liangliang Lu
2022 figshare.com  
doi:10.6084/m9.figshare.18857132.v2 fatcat:ij7nhaetpnchhbhuu74ekkdco4