Assembly of 1D coaxial nanoribbons into 2D multicolor luminescence array membrane endowed with tunable anisotropic electrical conductivity and magnetism via electrospinning

Hong Shao, Wensheng Yu, Qianli Ma, Xinlu Wang, Xiangting Dong, Zhelin Liu, Jinxian Wang, Guixia Liu, Limin Chang
2017 RSC Advances  
A flexible 2D color-tunable coaxial nanoribbon array membrane with anisotropic electrical conductivity and magnetism is successfully fabricated via one-pot electrospinning.
doi:10.1039/c7ra03209a fatcat:n5owkxvljbeedfciet5czxwivm