Obvious modulation of rectifying performance by conjugation breaking of the bridging fragment in donor–bridge–acceptor molecular diodes

Wen-Xia Su, Xi Zuo, Zhen Xie, Guang-Ping Zhang, Chuan-Kui Wang
2017 RSC Advances  
Large modulation of rectifying performance is obtained by breaking conjugation of the bridging fragment in donor–bridge–acceptor molecular diodes.
doi:10.1039/c7ra00254h fatcat:k52zszjkg5bznny4awwq6u65ni