Recenzja Tomasz Sypniewski, Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowe (1947–1989), Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010, ss. 419

Wiesław Skrzydło, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
2012 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Recenzja Tomasz Sypniewski, Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludowe , Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010, ss. 419 Instytucja Rady Państwa, zarówno działającej na gruncie Małej Konstytucji z 1947 r., jak również funkcjonującej w oparciu o Konstytucję PRL z 1952 r. w latach 1952-1989, doczekała się już wielu opracowań naukowych, głównie artykułowych, ale i książkowych. Szczególnie wartościowa w tym względzie jest monografia J. Stembrowicza. Pochodzi ona jednak z 1968 r., nie
more » ... względnia zatem ani późniejszych nowelizacji, ani praktyki działania Rady Państwa w pełnym zakresie. Z tym większym zainteresowaniem sięga czytelnik po najnowszą w tej dziedzinie monografię wydaną w 2010 r., a więc pisaną już z większej perspektywy historycznej. Jest to książka opracowana przez historyka prawa, który przeprowadził szeroko zakreślone studia i badania, w toku których analizował i omawiał niezwykle bogaty materiał źródłowy. Składają się nań archiwalia znajdujące się w Archiwum Akt Nowych, a także w Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, źródła prawa, wydawnictwa źródłowe oraz literaturę. Wykaz tych materiałów zajmu je 12 stron książki. Autor, będąc historykiem prawa, umiejętnie posługuje się materiałem historycznym, stosując właściwe metody badawcze, wykorzystuje także dorobek doktryny prawa, szczególnie prawa konstytucyjnego. Monografia składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia, a także aneksów. Najobszerniejszym jest rozdział I Ewolucja ustroju państwowego Polski Ludowej w okresie . Znalazła tu wyraz pasja historyka, widoczna w toku omawiania i charakterystyki tych lat, politycznych i społecznych wydarzeń, niezależnie od tego czy i jak silnie są one związane z problematyką określoną w tytule monografii. Dla podjętego w monografii tematu nie tak ważna była kwestia jak doszło do uchwalenia Konstytucji PRL, czy charakterystyka poszczególnych grup organów składających się na aparat państwa. Zawarta w tym rozdziale problematyka nie jest wprawdzie obojętna dla omawianych kwestii, ale rozdział zyskałby, gdyby był ujęty bardziej
doi:10.15804/ppk.2012.01.14 fatcat:37zwan2okjgnlmqcxwegs3fm3e