PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SPORTMENLİK YÖNELİMLERİ VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ

Gülfem Sezen BALÇIKANLI, İbrahim YILDIRAN
2011 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZET Profesyonel futbolcuların sportmenlik yönelimleri ve empati eğilimlerinin incelendiği çalışmanın örneklem grubunu 2007-2008 sezonunda Turkcell Süper Lig'de yer alan ve tesadüfî yöntemle seçilmiş 7 futbol takımından toplam 130 futbolcu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Kişilerarası Tepkisellik İndeksi (Interpersonal Reactivity Index: IRI) ile birlikte Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği (Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale: MSOS) kullanılmıştır. Bulgulara göre,
more » ... utbolcularda empatik düşünce düzeyi yükseldikçe sporda sorumluluklara bağlılık [F 2,130 = 12.551; p<.05], sosyal normlara uyum [F 2,130 = 19.704; p<.05] ile kurallara ve yönetime saygı [F 2,130 = 5,761; p<.05] düzeyleri anlamlı olarak artmakta; perspektif alma becerileri arttıkça da sosyal normlara uyum düzeyleri yükselmektedir [F 2,130 = 4.785; p<.05]. Elde edilen bulgular, ahlaki davranışları olumlu yönde etkileyen empatinin, sporcularda da kazandırılması gereken bir beceri olduğunu göstermektedir. Spor ortamına uygun olarak düzenlenecek bir empati eğitim programının sporcuların empatik becerilerini geliştireceği düşünülmektedir. Özellikle erken yaşlarda başlanılması gereken empati eğitimi, sporcuların ahlaki bakış açılarını geliştirmek açısından önemli bir yere sahiptir. SUMMARY The purpose of this study is to explore the relationship between sportpersonship orientation and empathic dispositions of professional soccer players. 130 soccer players randomly chosen by 7 soccer teams in the Turkcell Super League, 2007-2008 season constituted the research group. The Interpersonal Reactivity Index: IRI and the Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale: MSOS were employed to gather the data. According to the results, "respect for one's full commitment" [F 2,130 = 12.551; p<.05], "respect for social convention" [F 2,130 = 19.704; p<.05], and "respect for rules and officials" [F 2,130 = 5,761; p<.05] increase significantly as the level of "empathic concern" increases. Likewise, the level of "respect for social convention" increases [F 2,130 = 4.785; p<.05] in accordance with the increase of perspective taking skills. The findings gathered indicate that empathy which has a positive impact on moral behaviors in sports is a skill that athletes need to acquire. It is highly believed that empathy training to be designed in accordance with sports environment is considered to develop emphatic skills of athletes. Empathy training, which needs to begin specifically at an early age, occupies a key place in developing athletes' moral perspectives.
doi:10.1501/sporm_0000000199 fatcat:yv5yah3xrnbg3klf37wqnyno7y