Рarticipation of the prosecutor in proving circumstances justifying the application of preventive measures
Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів

Andrew Palyuh
2017 Visnik Nacional'nogo universitetu «Lvivska politehnika» Seria Uridicni nauki  
Андрій Палюх Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і процесу УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ДОКАЗУВАННІ ОБСТАВИН, ЯКІ ОБҐРУНТОВУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ © Палюх А., 2017 Посилення ролі прокурорів під час нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням потребує дослідження особливостей реалізації їхніх процесуальних повноважень щодо ключових напрямів
more » ... нальної процесуальної діяльності. Однак питання участі прокурора у доказуванні у кримінальному провадженні в умовах нового кримінального процесуального законодавства не були предметом спеціальних досліджень, хоча потреба аналізу прокурорсько-слідчої практики у відповідному науковому забезпеченні діяльності прокурора у цьому напрямі кримінальної процесуальної діяльності є очевидною. Ключові слова: кримінальне провадження; запобіжні заходи; прокурор; прокурорський нагляд; докази; ризик. Андрей Палюх УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ДОКАЗЫВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ Усиление роли прокуроров путем осуществления ими надзора в форме процессуального руководства досудебным расследованием требует исследования особенностей реализации ими своих процессуальных полномочий по ключевым направлениям уголовной процессуальной деятельности. Однако, вопрос участия прокурора в доказывании в уголовном производстве в условиях нового уголовного процессуального законодательства не были предметом специальных исследований, хотя потребность анализа прокурорско-следственной практики в соответствующем научном обеспечении деятельности прокурора в этом направлении уголовного процессуальной деятельности очевидна. Ключевые слова: уголовное производство; меры; прокурор; прокурорский надзор; доказательства; риск.
doi:10.23939/law2017.861.501 fatcat:5ffrkncw7zgvznrfvanip22lla