Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής διαδικασίας:

Νατάσα Νικολάου Αθανασιάδου
2011
Στόχο της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας αποτελεί η εξέταση της επίδρασης του κοινοτικού δικαίου στις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής διαδικασίας στην ελληνική έννομη τάξη. Από τις περισσότερες θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διοικητική διαδικασία το αντικείμενο της μελέτης περιορίζεται μόνο στις τρεις βασικές εκφάνσεις του δικαιώματος χρηστής διοίκησης, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 41 παρ. 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο δικαίωμα πρόσβασης στο
more » ... λο, στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και στην αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα της αρμοδιότητας της ρύθμισης των κανόνων της διοικητικής διαδικασίας στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο. Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού θεμελιώνεται αρχικά η διαδικαστική αυτονομία των κρατών μελών καθώς και ο κατ' αποτέλεσμα περιορισμός της μέσα από τις αρχές της ισοδυναμίας και αποτελεσματικότητας του κοινοτικού δικαίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το περιεχόμενο των τριών κοινοτικών θεμελιωδών αρχών της διοικητικής διαδικασίας, όπως προκύπτει από το πρωτογενές και το δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο και έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η συσχέτιση των κοινοτικών θεμελιωδών αρχών με τις αντίστοιχες εθνικές, με έμφαση στα σημεία σύγκλισης αλλά και τριβής τους.
doi:10.26262/heal.auth.ir.126840 fatcat:ld247ylwsfdbzmqdysl5lcvhey