Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ nuôi tôm sú thâm canh tại Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Thi Thị Mỹ Duyên
2021 KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  
Bài nghiên cứu nhằm mục đích đo lường hiệu quả kỹ thuật và xác định các yếu tố quyết định hiệu quả kỹ thuật sản xuất tôm sú thâm canh của nông hộ tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Dựa vào kết quả khảo sát 44 nông hộ nuôi tôm sú thâm canh trên địa bàn thị xã Giá Rai, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (DEA) để đo lường hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả theo quy mô. Kết quả cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình và hiệu quả quy mô trung bình của các hộ nuôi tôm sú thâm canh
more » ... lượt là 59% và 79.9%. Kết quả của mô hình Tobit cho thấy có ba yếu tố có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ nuôi, bao gồm trình độ học vấn, mật độ giống và xét nghiệm.
doi:10.46223/hcmcoujs.econ.vi.17.2.1311.2022 fatcat:q2mgd36ui5fopek3gngkmcpu5q