The data-driven Bulgarian WordNet: BTBWN

Petya Osenova, Kiril Simov
2018 Cognitive Studies | Études cognitives  
The data-driven Bulgarian WordNet: BTBWNThe paper presents our work towards the simultaneous creation of a data-driven WordNet for Bulgarian and a manually annotated treebank with semantic information. Such an approach requires synchronization of the word senses in both - syntactic and lexical resources, without limiting the WordNet senses to the corpus or vice versa. Our strategy focuses on the identification of senses used in BulTreeBank, but the missing senses of a lemma also have been
more » ... d through exploration of bigger corpora. The identified senses have been organized in synsets for the Bulgarian WordNet. Then they have been aligned to the Princeton WordNet synsets. Various types of mappings are considered between both resources in a cross-lingual aspect and with respect to ensuring maximum connectivity and potential for incorporating the language specific concepts. The mapping between the two WordNets (English and Bulgarian) is a basis for applications such as machine translation and multilingual information retrieval. Oparty na danych WordNet bułgarski: BTBWNW artykule przedstawiono naszą pracę na rzecz jednoczesnej budowy opartego na danych wordnetu dla języka bułgarskiego oraz ręcznie oznaczonego informacjami semantycznymi banku drzew. Takie podejście wymaga uzgodnienia znaczeń słów zarówno w zasobach składniowych, jak i leksykalnych, bez ograniczania znaczeń umieszczanych w wordnecie do tych obecnych w korpusie, jak i odwrotnie. Nasza strategia koncentruje się na identyfikacji znaczeń stosowanych w BulTreeBank, przy czym brakujące znaczenia lematu zostały również zbadane przez zgłębienie większych korpusów. Zidentyfikowane znaczenia zostały zorganizowane w synsety bułgarskiego wordnetu, a następnie powiązane z synsetami Princeton WordNet. Rozmaite rodzaje rzutowań są rozpatrywane pomiędzy obydwoma zasobami w kontekście międzyjęzykowym, a także w odniesieniu do zapewnienia maksymalnej łączności i możliwości uwzględnienia pojęć specyficznych dla języka bułgarskiego. Rzutowanie między dwoma wordnetami (angielskim i bułgarskim) jest podstawą dla aplikacji, takich jak tłumaczenie maszynowe i wielojęzyczne wyszukiwanie informacji.
doi:10.11649/cs.1713 fatcat:nb5fj4ifkrgmboy6lmuxdecaye