Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Yönelik Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Analiz Çalışması

Seçil ORTAKÖYLÜ, Sinem SATILMIŞ, Bircan EYÜP
2020 Ana Dili Eğitimi Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarını dil açısından ele alan 2000-2018 yılları arasında yapılmış olan çalışmaların içerik analizini yapmak ve araştırma eğilimlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma modeline göre yürütülmüştür. Yapılan incelemelerde, konuyla ilgili TR-Dizinde taranan dergilerde yayımlanmış 19 makale ve YÖK Ulusal Tez Merkezinden belirlenen 18 lisansüstü tezi olmak üzere toplam 37 çalışmaya ulaşılmıştır. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir.
more » ... e ve tezler; yayın yılı, anahtar kelimeler, konu, örneklem, örneklemin seçildiği ülke, yöntem, veri toplama araçları, sonuçlar ve öneriler konularında analiz edilmiştir. Konuyla ilgili az sayıda çalışmanın yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmaların çoğunda Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk çocukları üzerine yoğunlaşıldığı, en fazla tercih edilen anahtar kelimelerin ana dili ve iki dillilik olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların genellikle dil becerilerine yönelik yapıldığı, nitel yöntemin ağırlıklı olarak kullanıldığı, veri toplama aracı olarak en fazla anket/ölçeğin tercih edildiği belirlenmiştir. Çalışmalarda en fazla ailenin özelliklerinin dil becerilerini etkilediği sonucuna ulaşılırken, en fazla önerinin de hükümetlere yönelik olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İki dillilik, yurt dışında yaşayan Türk çocukları, ana dili, Türkçe öğretimi. An Analysis of Research Studies on Turkish Children Living Abroad Abstract This study aims to analyze the studies conducted between the years 2000-2018 on Turkish children living abroad in terms of language development and to determine the research trends that observed in those studies by doing content analysis. The study is qualitative in design. In the analysis it was determined that there was a total of 37 studies, 19 of which were articles published in journals indexed in the TR-index and 18 of which were Master's theses and doctoral dissertations that were available in the Higher Education Council National Dissertation Center. The data were analyzed using content analysis. The articles and theses were analyzed in terms of their years of publication, keywords, subjects, samples, countries, method, data collection tools, results, and recommendations. It was found that there were very few studies on the subject. It was determined that most of the studies focused on Turkish children living in European countries in which there were dense Turkish populations and that the mostly preferred keywords were mother tongue and bilingualism. It was also found that the studies generally focused on language skills, that qualitative method was used predominantly and questionnaire was the most preferred data collection tool in both articles and theses. The most common result in the studies was that * Türkçe Öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı, Rize, Seçil ORTAKÖYLÜ, Sinem SATILMIŞ, Bircan EYÜP 88 the characteristics of the families affected language skills and most of the recommendations were made for governments.
doi:10.16916/aded.625414 fatcat:mmpwtojodzfdnndwlwq46wbruy