İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇOCUK VE ERGENLERDE SOSYODEMOGRAFİK VE PSİKİYATRİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evrim Aktepe, Sema Kandil, Zeynep Göker, Kadir Sarp, Murat Topbaş, Evrim Özkorumak, K Tıp, Fakültesi Çocuk, Ruh Sağlığı, Hastalıkları Abd, Trabzon, K Tıp (+5 others)
2006 TAF Preventive Medicine Bulletin   unpublished
ÖZET Bu çalışmada intihar girişiminde bulunmuş çocuk ve ergenlerin sosyodemografik, ailesel ve psikiyatrik özelliklerinin belirlenmesi, risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda Ocak 2003-Ocak 2005 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi bölümüne intihar girişimi nedeniyle başvuran 7-16 yaş grubundaki 58 hastanın poliklinik dosyaları cinsiyet, yaş, yerleşim bölgesi, girişim sayısı, eğitim durumu, okul başarısı, psikiyatrik
more » ... , intihar girişimi için kullanılan yöntem ve tetikleyici faktörler, ailenin sosyoekonomik düzeyi, anne-babanın psikiyatrik tedavi öyküleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Vakaların büyük çoğunluğu (%89.7) kızdır. En fazla vaka 15-16 yaş (%46.6) grubundadır. Vakaların %87.9'u kentte yaşamaktadır, %94.8'i ilaç içme yöntemini kullanmışlardır. Kentsel bölgede yaşayan, eğitim başarısı düşük, alt-orta sosyoekonomik düzeye sahip ailelerden gelen 15-16 yaş ergen kız grubunun intihar girişimi açısından riskli grup olduğu gözlenmiştir. Gençlerin sorunlara karşı tahammülsüz oluşu, baş etme ve yetilerinin yetersiz olmasından yola çıkılarak tedavi ve intiharları önlemede problem çözme becerilerinin kazandırılması özellikle ailesel problemlerin çözümünde ergenlere yardımcı olunmasının etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Çocuk, ergen, intihar girişimi ABSTRACT SOCIODEMOGRAPHIC FEATURES OF CHILD AND ADOLESCENTS ADMITTED TO KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY MEDICAL FACULTY CHILD OUTPATIENT CLINIC WITH SUICIDE ATTEMPT Assesment of sociodemographic and psychiatric characteristics of attempted suicide in children and adolescents. The aim of this study is to identify risk factors and sociodemographic, psychiatric characteristics of adolescents and children who attempted suicide. Suicide attempters (range 7-15 years, fifty-eight cases) who referred to were analyzed retrospectively, in terms of sex, age, living residence, number of suicide attempts, educational achievement and level, psychiatric examinations, method of suicide, precipitating events, psychiatric evaluations of parents, socioeconomic status in our study. The majority of subjects were girls (89.7%). The commonest age group involved was 15-16 years (46.6%). Girls, aged 15-16 years, from middle-low socioeconomic status with low achievement at school, living in urban area were found to be risky group for suicide attempt. From the view of low tolerance to problems, insufficient coping abilites in youth; acquirement of problem solving capacity and aiding in familiar problems solutions may be efficient in prevention and treatment of suicide.
fatcat:dtxetofprzhvbfy5kyrozglsmu