FEATURES OF THE TEMPORARY SUSPENSION OF JUDGES FROM JUSTICE: FOREIGN EXPERIENCE

Marianna Orlova
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. W artykule omówiono cechy tymczasowego wyłączenia sędziego w wykonywaniu wymiaru sprawiedliwości: doświadczenie zagraniczne. Określono istotę czasowego wyłączenia sędziego w wykonywaniu wymiaru sprawiedliwości w Niemczech, Francji, Portugalii i na Litwie. Zaznaczono cechy prawne określające czasowe zawieszenie sędziego w wymiarze sprawiedliwości. Stwierdzono, że ukraińskie ustawodawstwo odzwierciedla światowy trend rezygnacji sędziów w związku z postępowaniem karnym. Zaznaczono, że
more » ... m. Zaznaczono, że decyzja o wyłączenie sędziów, zdaniem sędziów, została przypisana do uprawnień organu pozasądowego. W tym przypadku procedura odwoływania sędziego, która jest stosowana jako sankcja, jest przeprowadzana w ramach postępowania dyscyplinarnego, jest ona powszechna w przypadku stosowania wszelkiego rodzaju postępowań dyscyplinarnych. Ustalono, że sędziowie mogą być pociągnięci do różnych rodzajów odpowiedzialności prawnej: dyscyplinarnej, cywilnej, karnej i administracyjnej. Jednocześnie pociąganie sędziów do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej jest dość rzadkim zjawiskiem i jest stosowane w niezwykle trudnych sprawach. A pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej to właśnie mechanizm kontroli, który pozwala najskuteczniej i najskuteczniej reagować na ich naruszenia. Słowa kluczowe: środki zabezpieczenia postępowania karnego, tymczasowe wyłączenie, sędzia, wymiar sprawiedliwości, Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości, doświadczenie zagraniczne. Abstract. The article examines the features of the temporary suspension of a judge from justice: foreign experience. The essence of the temporary suspension of a judge from justice in Germany, France, Portugal and Lithuania has been determined. The legislative features of determining the temporary suspension of a judge from justice are noted. It is concluded that the Ukrainian legislation reflects the worldwide tendency to remove judges in connection with criminal prosecution. It was emphasized that the decision to remove magistrates, in the understanding of judges, was attributed to the powers of a non-judicial body. In this case, the procedure of removal of a judge, which is used as a sanction, is carried out within the disciplinary proceedings, it is common to the application of all types of disciplinary sanctions. It is determined that judges can be held subject to various types of legal liability: disciplinary, civil, criminal and administrative. At the same time, bringing judges to civil, criminal or administrative responsibility is quite rare and is used in extremely severe cases. And bringing judges to disciplinary responsibility is precisely the mechanism of control that allows the most effective and efficient response to their violations.
doi:10.51647/kelm.2020.6.3.27 fatcat:d5lrsncwzvayvlx3myzst4wdju