THE PHENOMENON OF SELF-SUFFICIENCY ACROSS CLASSES OF LOCALITY IN TERMS OF CONSUMPTION SUSTAINABILITY

Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska
2015 Journal of Agribusiness and Rural Development  
Abstrakt. Celem opracowania było przedstawienie istoty oraz zasad funkcjonowania systemu śledzenia produktu w łańcuchu dostaw żywności, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych do tego celu mechanizmów identyfi kacji. Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że identyfi kacja źródeł ryzyka przez system śledzenia ruchu oraz pochodzenia żywności ogranicza możliwość wystąpienia w niej potencjalnych zagrożeń oraz wpływa na poziom bezpieczeństwa żywności. Rozwój technik informatycznych pozwala na
more » ... nych pozwala na wspomaganie procesu traceability przez zaawansowane systemy komputerowe. Stosowane w przedsiębiorstwach systemy ERP, wykorzystujące takie narzędzia identyfi kacji jak kody paskowe czy identyfi kację drogą radiową, stwarzają możliwości śledzenia produktów w całym procesie produkcji oraz dystrybucji. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia pozwalają na szybką reakcję w celu wstrzymania produkcji, dystrybucji oraz wycofania wadliwych produktów z rynku. Słowa kluczowe: żywność, produkcja żywności, śledzenie pochodzenia produktu, bezpieczeństwo żywności WPROWADZENIE Zagrożenia występujące w trakcie produkcji i dystrybucji żywności wymusiły w ostatnich latach zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności. Bezpieczeństwo konsumenta stało się jednym z najważniejszych zagadnień. Od 1 stycznia 2005 roku w krajach Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy art. 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/Summary. The purpose of the research study is to present and analyse the principles of the functioning of the traceability in the food chain including the used methods of identifi cation. Analysis of the literature shows that risk sources identifi cation via food movement and its origin tracking reduces the potential risks possibility and infl uences the food safety level. The development of information technology allows to support traceability process by advanced computer systems. Used in the enterprise ERP systems using tools such as barcodes to identify whether the RFID create traceability of products throughout the production process and distribution. In case of detection any threat to allow for quick response in order to halt the production, distribution and withdrawal of defective products from the market.
doi:10.17306/jard.2015.42 fatcat:cufdhfuesbep7lhli54j7pud7e