بررسی وضعیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی تهران

بهنام سپهرنیا, آزاده نویدمهر, فضل الله چنگانی
2016 Pizhūhish dar Bihdāsht-i Muḥīṭ  
زمینه و هدف: یکی از منابع تولید مواد زائد شهری، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی‌درمانی است. در حال حاضر در کشور ما اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی‌ درمانی در دسترس نمی‌باشد و متخصصان برای برنامه‌ریزی و مدیریت اصولی و صحیح پسماندهای تولیدی در این مراکز مجهولات بسیاری پیش روی خود دارند. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌های 94-1391 در 25 مرکز بهداشتی ‌درمانی جنوب تهران انجام شد. در این مطالعه با بررسی 250 چک‌لیست که در فصول مختلف و توسط کارشناسان بهداشت
more » ... حیط تنظیم شدند، میزان تولید پسماندهای عادی و عفونی در مراکز بهداشتی ‌درمانی تعیین شد. یافته‌ها: سرانه وزنی تولید پسماند در مراکز بهداشتی ‌درمانی 41 گرم به ازای هر نفر مراجعه کننده تعیین شد. از این میزان 22/5 گرم را پسماند عادی و 18/6 گرم را پسماند عفونی تشکیل می‌داد. سرانه حجمی تولید پسماند 0/07 لیتر پسماند عادی و 0/056 لیتر پسماند عفونی-خطرناک بود. پسماندهای عفونی- خطرناک دارای دانسیته Kg/m3 329 و پسماندهای عادی Kg/m3 320 بودند. نتیجه‌ گیری: میزان تولید پسماند در مراکز بهداشتی - درمانی با توجه به نوع فعالیت این مراکز که بیشتر جنبه اداری و آموزشی دارد، پایین‌تر از حدی است که بتواند چالش جدی پیش روی مدیریت پسماند در این مراکز قرار دهد. ضعف در تفکیک پسماندها و عدم جلوگیری از اختلاط پسماند عادی و عفونی، لزوم آموزش به پرسنل و نظارت بیشتر را می‌طلبد. بهترین عملکرد سیستم مدیریت پسماند در این مراکز در خصوص دفع ایمن و صحیح زائدات نوک تیز در ظروف ایمن است.
doi:10.22038/jreh.2016.7578 doaj:294c7c2b2a2e454b83b7e19d040ef7e1 fatcat:6btipglg65axznf7yhkg3zsmbe