Mutational analysis of ABCC8, KCNJ11, GLUD1, HNF4A and GCK genes in 30 Chinese patients with congenital hyperinsulinism

Yanmei Sang, Zidi Xu, Min Liu, Jie Yan, Yujun Wu, Cheng Zhu, Guichen Ni
2014 Endocrine journal  
doi:10.1507/endocrj.ej13-0398 pmid:25008049 fatcat:eydnbtzqqzfoznjc4tocuz27xu