The Basics of Manageability and Projecting of Management Structures in the System of Economic Security of Enterprise
Засади керованості та проектування структур управління в системі економічної безпеки підприємства

R. I. Bogdanov, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
2020 Bìznes Inform  
УДК 65:005.5+007.5 JEL: M12 Богданов Р. І. Засади керованості та проектування структур управління в системі економічної безпеки підприємства У статті поставлено проблему необхідності поєднання ідеології підходів до забезпечення економічної безпеки підприємства з її властивостями як об'єкта управління, що повинно бути покладено в основу проектування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства. Теоретичним підґрунтям цього є визначення принципів та засад керованості
more » ... ерованості економічної безпеки як об'єкта управління в системі економічної безпеки підприємства. У результаті теоретичного дослідження встановлено, що поняттям «управлінська структура» пояснюють складну сукупність елементів, внутрішній устрій якої є важливішим за змістовні характеристики. Управлінська структура -це інваріантний різновид елементу структури управління, який відповідальний за реалізацію управлінських функцій у певному процесі. Базовою управлінською структурою системи економічної безпеки підприємства є служба економічної безпеки, яка реалізує загал безпекозабезпечувальних функцій. Служба виступає об'єктом визначення засад керованості економічною безпекою та об'єктом організаційного проектування. Напрямом вирішення наукової проблеми є встановлення принципових властивостей та ознак керованості економічної безпеки підприємства у відповідній системі безпеки, що стає онтологічною та аксіологічною основою проектування управлінських структур у цій системі. Структура управління в системі економічної безпеки підприємства характеризується багатьма якостями, які важко формалізуються (повноваження працівників, їхня відповідальність, відносини між ними тощо). Рекомендовано проектування служби економічної безпеки за принципом функціонального розподілу взаємозв'язків із забезпечення економічної безпеки, характер яких усередині служби визначається специфікою функціонування підприємства. Перспективним напрямом досліджень є проектування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства з урахуванням формування інституціональних відносин служби безпеки з оточуючим середовищем. Ключові слова: економічна безпека підприємства, система, управлінська структура, служба безпеки, проектування. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4225-8416 УДК 65:005.5+007.5 JEL: M12 Богданов Р. И. Основы управляемости и проектирования управленческих структур в системе экономической безопасности предприятия В статье поставлена проблема необходимости сочетания идеологии подходов к обеспечению экономической безопасности предприятия с её свойствами как объекта управления, что должно быть положено в основу проектирования управленческих структур в системе экономической безопасности предприятия. Теоретической базой этого является определение принципов управляемости экономической безопасностью как объектом управления в системе экономической безопасности предприятия. В результате теоретического исследования установлено, что понятием «управленческая структура» объясняют сложную совокупность элементов, внутреннее устройство которой является важнее содержательных характеристик. Управленческая структура -это инвариантная разновидность элемента структуры управления, ответственная за реализацию управленческих функций в определенном процессе. Базовой управленческой структурой системы экономической безопасности предприятия является служба экономической безопасности, которая реализует совокупность функций безопасности. Служба выступает в качестве объекта определения принципов управляемости экономической безопасностью и объектом организационного проектирования. Направлением решения научной проблемы является установление принципиальных свойств и признаков управляемости экономической безопасностью предприятия в соответствующей системе безопасности, которая становится онтологической и аксиологической основой проектирования управленческих структур в этой системе. Структура управления в системе экономической безопасности предприятия характеризуется многими трудно формализуемыми качествами (полномочия работников, их ответственность, отношения между ними и т. п.). Рекомендовано проектирование службы экономической безопасности по принципу функционального распределения взаимосвязей по обеспечению экономической безопасности, характер которых внутри службы определяется спецификой функционирования предприятия. Перспективным направлением исследований является проектирование управленческих структур в системе экономической безопасности предприятия с учетом формирования институциональных отношений службы безопасности с внешней средой. Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, система, управленческая структура, служба безопасности, проектирование. Табл.: 1. Библ.: 10. Богданов Роман Игоревич -аспирант кафедры публичного управления, менеджмента и маркетинга, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля (просп. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4225-8416 UDC 65:005.5+007.5 JEL: M12 Bogdanov R. I. The Basics of Manageability and Projecting of Management Structures in the System of Economic Security of Enterprise The article set up a problem of the need to combine the ideology of approaches to ensuring the economic security of enterprise with its properties as a management object, which should become the basis of projecting management structures in the system of economic security of enterprise. The theoretical base for this is to define the principles of economic security manageability as a subject of management in the economic security system of enterprise. The results of theoretical study define that the concept of «management structure» explains an aggregate of elements, the internal structure of which is more important than contensive characteristics. The management structure is an invariant kind of a control structure element that is responsible for the implementation of mana-
doi:10.32983/2222-4459-2020-1-345-351 fatcat:g7ermy3sfvd3jo4vfbx5gdhvyq