Characterization of Chemical Constituents in Guan Xin II Decoction by Liquid Chromatography Coupled with Electrospray Ionization-Mass Spectrometry

Xue Qiao, Jian Han, Man Xu, Zi-chuan Zhang, Shi-feng Sun, Hui-feng Li, Bao-rong Wang, Min Ye, De-an Guo
2008 Planta Medica  
doi:10.1055/s-0028-1088312 pmid:18988142 fatcat:m5zwydwhzzg7tkhk4fncowzh3y