ORTAK PAZAR'DAN "tÇ PAZAR

TURHAN Turgut
1988 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
I. Sözlerime bir soru ile başlamak istiyorum: Acaba neden bir "iç Pazar"dan söz edilmektedir? Zira, "iç Pazar" kavramı, gerçekte "Ortak Pazar" kavramından farklı bir anlama sahip olmayıp, teorik olarak aynı anlama dahi gelmektedir. Ancak, Avrupa hükümetleri, Avrupa Parlamentosu ve Avrupalı işadamları farklı bir kavram kul lanmaya ihtiyaç duymuşlafsa, bunun nedeni, Avrupa'nın birleştiril mesine yönelik ilk girişim olan "Ortak Pazar" fikrinin başarısızlığa uğramış olmasıdır. Gerçekten, "Avrupa
more » ... ak Pazarı" fikri, bir yan dan 70'li yıllardan sonra ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımları, diğer yandan da "yeni endüstri devrimi" nedeniyle başarısızlığa uğ ramış bulunmaktadır. 60'h yıllarda, Ortak Pazar büyük bir başarı sağlamıştır. Örneğin, Roma Antlaşmasından sadece üç yıl sonra gümrük birliği sağlanmış, 1965 yılından sonra Avrupa ülkeleri ortak bir tarım politikası izleme ye başlamışlar ve Almanya, Fransa, italya gibi ülkelerde, hayat se viyesi, her ondört yılda bir iki katına çıkmıştır. Görülen bu ilk başarı lardan sonra, Roma Antlaşmasında yer alan endüstri, taşıma ve ben zeri alanlarda da ortak bir politika izlenmeye çalışılmıştır.
doi:10.1501/hukfak_0000000779 fatcat:r5immhkdy5drrc5wnmgyq7q7fa