On basic meaning of the active perfect in Serbian and its typological classification

Stefan Stojanovic
2018 Južnoslovenski Filolog  
Oвај рад представља покушај типолошке класификације српског перфекта, односно покушај да се установи у којој мери се српски перфект може сматрати перфектом. Након синтаксичке анализе низа примера употребе перфекта у различитим контекстима, дошли смо до закључка да перфект као основно има перфектно значење, али да се данас може употребити и у наративу. Затим смо покушали да прецизније одредимо положај перфекта у темпоралном систему српског језика, тачније његов однос према аористу и крњем
more » ... исту и крњем перфекту. Установили смо да аорист и крњи перфект такође изражавају перфектно значење, али да им то значење није основно, заправо да су ова два претеритална облика неспецификована по питању временске оријентације. Утврдили смо да перфект изражава широк спектар перфектних значења, док су аорист и крњи перфект семантички специјализованији, односно ограниченији што се тиче изражавања перфектне семантике. Перфект смо класификовали као неспецијализовани проширени перфект, док смо аорист и крњи перфект класификовали као специјализовани проширени претерит, односно специјализовани проширени перфект. Употреба поменутих трију претериталних облика се у одређеним случајевима преклапа, али оваква ситуација је када су у питању перфекти пре правило него изузетак. Кључне речи: српски језик, перфект, аорист, крњи перфект, синтакса глаголских облика, славистика.
doi:10.2298/jfi1802109s fatcat:57gam5gqszgnhkdierxdybpdoq