Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeyleri ve Tabansuyu Derinliklerinin Havuç Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi

ERÖZEL A. Zeki;ÖZTÜRK
1996 Journal of Agricultural Sciences  
Özet: Bu çal ış ma, farkl ı kalitedeki sulama sular ı ile farkl ı derinliklerdeki tabansuyu 'düzeylerinin, havuç (Daucus carota) verimine ve topraklarda yeti şme periyodu süresince oluşan tuzlula şmaya olan etkilerini belirlemek amac ı yla yürütülmü ştür. Ara şt ı rmada elektriksel iletkenli ği T1=0.25 dS/m, T2=1 dS/m, T3=2 dS/m, T4=4 dS/m ve T5=6 dS/m olmak üzere be ş farkl ı sulama suyu kullan ı lm ıştı r. Tabansuyu derinliği aç ıs ı ndan D1=45 cm, D2=60 cm ve tabansuyu bulunmayan D3=90 cm
more » ... unmayan D3=90 cm toprak derinli ğ i bulunan konular ele al ı nm ışt ır. Ara şt ı rma 5x3 faktöriyel deneme düzenine göre yürütülmü ştür, Ara ştı rmada sulama suyu kalitesi de, tabansuyu derinli ğ i de verimi % 1 önemlilik düzeyinde etkilemi ştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğ inin artmas ı ve tabansuyu düzeyinin yüzeye yakla ş mas ıyla verimde önemli düzeyde azalmalar meydana gelmi ştir 1 A r a şt ı rmada lizimetrelerden elde edilen verim de ğerleri büyükten küçü ğe doğru olmak üzere sulOrtıa suyu kalitesi aç ıs ı ndan; Tl, T2, T3, T4 ve T5 konular ı nda s ı ras ıyla 410.4 g, 352.1 g, 288.5 g, 235.0 g ve 212.9 g, tabansuyu derinli ğ i aç ı s ı ndan D3, D2 ve 01 konular ı nda s ı ras ı yla 373.1, 303.0 ve 223.2 g. d ı r. Sulama suyu kalitesi topraktaki tuz birikimini % 1 önemlilik düzeyinde etkilerken, tabansuyu derinli ğinin etkisi önemsiz bulunmu ştur. Bütün konularda yeti şme periyodu ba şlang ıc ından hasada kadar tuz birikimi meydana gelmi ş ve sulama suyu kalitesindeki dü şüş bu tuz birikimini art ı rm ıştı r. Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, tabansuyu derinliğ i, tuzluluk-verim ili ş kisi, havuç. 'VH Effect of Irrigation Water Quality and Water Table Depth on Carrot Yield and Soil Salinity Abstract: This study was carried out to determine the effects of irrigation waterAuality and water table depth on carrot (Daucus carota) yield and soil salinity. The treatments were five different electrical conductivity levels of irri ğation water which were T1=0.25 dS/m, T2=1 dS/m, T3=2 dS/m, T4=4 dS/m and T5=6 dS/m and three different water table depths which were D1=45 cm, D2=60 cm and D3=90 cm without water table. As a result, the yield was significantly affected tty bpth irrig4tron water quality and water table depth. The increase in the electrical conductivity of irrigation water and the 'approach surface of water table depth, decreased the carrot yield. The average yields obtained from lysimeters were found as 410.4, 352.1, 288.5, 235.0 and 212.9 g for the water salinity levels of Tl, T2, T3, T4 and T5 and 373:1, 303.0 arrd• 223.2 'g for the water table depths of D3, D2 and D1 respectively. Irrigation water quality effected salt accuMulation'trnhe soil during the whole growing season. This accumulation increased when water quality was poot. Sait :aOcuMulatiomin the soil was not significantly effected by water table depth:' •
doi:10.1501/tarimbil_0000000290 fatcat:pgj3s6jlhbbx7pwm5hzkj3blza