What Happened to the Ancient Library of Alexandria? [book]

Ismail Serageldin, Mostafa El-Abbadi, Omnia Fathallah
2008
What Happened to the Ancient Library of Alexandria? ([to se dogodilo s anti~kom knji'nicom u Aleksandriji?) naslov je zbornika radova s me|unarodnog seminara odr'anoga u Bibliotheci Alexandrini u sklopu Alexanadria Projecta 26.-28. rujna 2004. godine. Radi se o naslovu koji pripada cjelini Library of the Written Word 3, nizu The Manuscript World 1. (Osim The Manuscript World-a, cjelina obuhva}a i nizove The Handpress World i The Industrial World). Knjigu je 2008. godine izdala izdava~ka ku}a
more » ... a izdava~ka ku}a Brill koja ima sjedi{ta u Leidenu, gdje je izvr{eno i tiskanje ove publikacije, i u Bostonu. Kao urednici navedeni su Mostafa A. El-Abbadi, koji je ujedno i autor jednoga od radova u zborniku i profesor emeritus na aleksandrijskom sveu~ili{tu, i Omnia M. Fathallah, organizatorica navedenoga me|unarodnog seminara zaposlena u Bibliotheci Alexandrini. Knjiga se na 259 stranica bavi problematikom naslovnog pitanja koje dugo vremena zaokuplja pa'nju svjetskih znanstvenika, istovremeno nude}i {iroku lepezu tema povezanih s pismeno{}u i knjigom op}enito na tim prostorima, u doba od osnutka Aleksandrijske knji'nice do Arapa u kasnomu srednjem vijeku. Predgovor je napisao ravnatelj Bibliothaece Alexandrine Ismail Serageldin i u njemu poja{njava kako je do{lo do organizacije seminara i predstavlja autore radova, koji su mahom stru~njaci za ovu tematiku. Slijede zahvale koje potpisuju izdava~i, potom popis ilustracija, kratica, te ukratko napisani 'ivotopisi u knjizi zastupljenih autora. U nekoliko je redova predstavljen The Alexandria project, a radi se o najve}em istra'iva~kom projektu u Aleksandrijskoj knji'nici, ustanovljenom kao pomo} istra'iva~ima koji se bave anti~kom Aleksandrijskom knji'nicom i radovima sli~ne tematike. U uvodu Mostafa El-Abbadi razja{njava kako se rad na seminaru podijelio u ~etiri glavne sekcije: razvoj knji'nice u anti~kom Egiptu, Aleksandrijska knji'nica u opasnosti u kasno doba Ptolemejevi}a i rimsko doba, intelektualci u Aleksandriji u kasnoj antici i Arapi i Aleksandrijska knji'nica, te u kratkim crtama bilje'i kostur pojedinih izlaganja. Radovi zapo~inju francuskim naslovom À la recherche de la systématisation des connaissances et du passage du concret à l'abstrait dans l'Egypte ancienne, autora Mounira H. Megallyja, profesora emeritusa egiptologije na nekoliko sveu~ili{ta u Egiptu. U svom prilogu M. H. Megally istra'uje epistemolo{ke uzroke nastanka velike Aleksandrijske knji'nice. U potrazi za sistematizacijom znânja i o prijelazu s konkretnog na apstraktno znanje u Starom Egiptu, on u glavnim crtama priziva iskustvo kolektivnog znanja Egip}ana kroz geografske datosti,
doi:10.1163/ej.9789004165458.i-259 fatcat:gt6towhazjad3ifpmpdbojbb2e