Polityczna reklama negatywna w Polsce [Negative political advertising in Poland]

Marek Żmigrodzki, Łukasz Wojciechowski
unpublished
1. Wstęp Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 r. doprowadziła do ewolucji sceny politycznej w Polsce, ale też całkowicie zrewolucjonizowała polski rynek polityczny 1. Od ponad 20 lat politycy muszą zabiegać o głosy wyborców, przeko-nywać ich do swoich racji i jest to jeden z determinantów funkcjonowania na ryn-ku politycznym. Szeroko rozumiana wolność doprowadziła do tego, że podmioty rywalizacji politycznej otrzymały szeroki wachlarz narzędzi, za pomocą któ-rych zabiegają o poparcie
more » ... iegają o poparcie elektoratu. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w państwie sprawiło, że aby sprzedawać produkty na szeroką skalę, przedsiębiorcy zmuszeni zostali do stosowania elementów marketingu gospodarczego. Politykom zaś-do politycznej egzystencji-niezbędne stało się wykorzystywanie elementów marketingu politycznego 2. Metody i narzędzia promocji kandydatów w wyborach zostały szybko zapoży-czone z krajów, gdzie ustrój demokratyczny trwa znacznie dłużej niż w Polsce 3. Podmioty rywalizacji politycznej szybko zrozumiały, że do osiągnięcia sukcesu na rynku politycznym nie wystarczy sama promocja kandydatów i partii. Wybor-ca, który dostanie ofertę kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kandydatów (w zależności od rodzaju wyborów), którzy za pomocą odpowiednich narzędzi jawić się będą jako korzystnie wyglądający ludzie, którzy są w stanie obiecać prak-tycznie wszystko, nie będzie widział różnic między nimi i nie będzie wiedział na kogo oddać głos.
fatcat:iez63j7i5vf43c2yimefzegsiq